Fellowship Years: 1934-1940

Fellowship Topic:

Fellowship Area: U.S.S.R.

miscellaneous correspondence through 8/2/34

miscellaneous correspondence through 10/28

miscellaneous correspondence through12/9

miscellaneous correspondence through 1/27/35

miscellaneous correspondence through 3/16

miscellaneous correspondence through 4/20

miscellaneous correspondence through 6/2

miscellaneous correspondence through 7/10

miscellaneous correspondence through 10/11

miscellaneous correspondence through 11/22

miscellaneous correspondence through 1/10/36

miscellaneous correspondence through 2/21

miscellaneous correspondence through 3/31

miscellaneous correspondence through 9/21

miscellaneous correspondence through 11/5

miscellaneous correspondence through 12/29

miscellaneous correspondence through 1/4

miscellaneous correspondence through2/15

miscellaneous correspondence through 3/25

miscellaneous correspondence through 5/5

miscellaneous correspondence through 6/37

miscellaneous correspondence through 9/25

miscellaneous correspondence through 10/20

miscellaneous correspondence through 12/1

miscellaneous correspondence through 12/3

miscellaneous correspondence through 3/30/38

miscellaneous correspondence through 5/27

miscellaneous correspondence through 10/15

miscellaneous correspondence through 1/24/39

miscellaneous correspondence through 3/4

miscellaneous correspondence through 5/14

miscellaneous correspondence through 5/27